Orientació

El Departament d’Orientació de la nostra escola és el responsable de garantir la intervenció educativa, psicopedagògica i social de l’alumnat.

Les seves principals funcions són donar resposta a les necessitats de tots els alumnes del centre, assessorar al professorat i acompanyar les famílies. Unes tasques per a les quals comptam amb un equip de professionals i especialistes amb experiència, formats en la matèria i bolcats en la seva vocació; guiar i donar suport en l’acció pedagògica de tota la comunitat educativa.

ORIENTACIÓ

Pla d'Acolliment lingüístic i cultural

El Pla d’acolliment lingüístic i cultural (PALIC) garanteix l’adequada incorporació i acolliment dels alumnes que provenen tant d’altres països, com d’altres comunitats autonòmes. Amb aquest objectiu, el PALIC recull les actuacions i les mesures que es duen a terme al centre per facilitar eines, recursos i situacions perquè aquests alumnes adquireixin la competència lingüística de la llengua catalana, i la llengua castellana, en funció de les seves necessitats.

ORIENTACIÓ

Pla d'Atenció a la Diversitat

El Pla d’Atenció a la Diversitat (PAD) constitueix una resposta educativa respecte a totes les necessitats que pot presentar un alumne. D’aquesta manera, recull les accions i actuacions que l’escola preveu dur a terme per oferir una acció educativa d’acord amb les capacitats de tots els alumnes de l’escola.

El nostre propòsit és lluitar perquè totes les activitats que es realitzen es duguin a terme des d’una perspectiva basada en els principis de qualitat, equitat, igualtat d’oportunitats, normalització, integració i inclusió, i igualtat entre homes i dones, garantint l’accessibilitat universal i la cooperació de la comunitat educativa.

Pla de convivència

Pla de Convivència

El nostre Pla de Convivència exposa les estratègies i pautes d’actuació adreçades als alumnes, famílies i professorat per fomentar la convivència escolar i, així, garantir un entorn segur per al ple desenvolupament de la personalitat. Amb aquest objectiu feim tota una feina de prevenció de conductes contràries a l’esmentada convivència, així com de resolució de situacions conflictives. En aquest sentit, apostam per dinàmiques que afavoreixen un clima d’aula, i de centre, que pivota al voltant del diàleg, les pràctiques restauratives i les mediacions, amb la ferma creença que, contra el conflicte, la paraula és l’eina més eficaç.

ORIENTACIÓ

Pla d'Acció Tutorial

El nostre pla d’acció tutorial (PAT), com també succeeix amb el pla de convivència, s’ha construït al voltant del diàleg. Com a tal, persegueix proporcionar als alumnes les habilitats socials i emocionals necessàries per a un desenvolupament personal, psicològic i acadèmic positiu. Per això, tant des de les tutories, com des del departament d’Orientació, s’aposta per un enfocament centrat en la igualtat, l’acolliment, la no discriminació, la resolució positiva de conflictes i la prevenció de la violència de gènere.

ORIENTACIÓ

Pla d'Orientació Acadèmica i Professional

Al Beat Ramon Llull, com a centre educatiu que abasta tota la formació acadèmica obligatòria de l’alumne, i part de la no obligatòria, tenim molt present el paper que jugam a la vida dels nostres estudiants. La formació obligatòria és, al cap i a la fi, la preparació per a la cursa de la vida, l’escalfament que es fa abans de començar la gran aventura que tota persona ha d’experimentar, la transició a la vida adulta.

Per això, el nostre Pla d’Orientació Acadèmica i Professional (POAP) està planificat, i pensat, per facilitar aquesta transició mitjançant el seguiment de l’alumnat i la garantia que, al centre, sempre trobarà la informació, l’assessorament i l’orientació necessària tant per assolir les seves metes, com per encaminar la seva ruta acadèmica i professional.


    He llegit i accept la Política de privacitat.